1. SĄVOKOS

  Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas)

  • Asmens duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami Asmens duomenys.
  • Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio Asmens duomenys yra renkami.
  • Sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto Duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienašališkais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję Asmens duomenys.
  • Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko Asmens duomenis.
  • Duomenų valdytojas/Administratorius –  MB KOSMETOLOGĖ DG, juridinio asmens kodas: 305736984, registracijos adresas: Kazio Bizausko g. 15C, LT-11317 Vilnius, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
  • Svetainė – www.kosmetologedg.lt
  • Lankytojas – Svetainės naudotojas.
  • Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės.
  • Slapukas – mažas tekstinis failas, kurį Svetainė įrašo į Lankytojo kompiuterio ar mobilaus prietaiso Naršyklę. 
  • Prašymas – prašymas dėl Lankytojo, kaip Duomenų subjekto, teisių įgyvendinimo.
  • Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
  • Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti Prekes ar Paslaugas ir (arba) teirautis nuomonės dėl siūlomų Prekių ar Paslaugų.
  • Kitos Privatumo politikoje naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos kitose Svetainėje paskelbtose tvarkose ir taisyklėse.
  1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  • Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos Lankytojui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir saugojimo taisyklės Lankytojui naudojantis Svetaine. Taip pat Privatumo politikoje apibrėžiamos Lankytojo teisės bei pareigos ir kitos nuostatos, tikslu užtikrinti saugų naudojimąsi Svetainės teikiamomis Paslaugomis ir užkirsti kelią neteisėtam Asmens duomenų panaudojimui.
  • Laikoma, kad Lankytojas susipažino su Privatumo politika ir su jos nuostatomis sutiko, kai Lankytojas apsilanko Svetainėje, sukuria Paskyrą ar pateikia Prekės įsigijimo Užsakymą. Ši Privatumo politika Lankytojui yra visuomet laisvai prieinama Svetainėje.
  • Ši Privatumo politika sudaryta vadovaujantis Reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  • Administratorius tvarkydamas Lankytojų Asmens duomenis:
   • laikosi galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir Reglamento, reikalavimų;
   • naudoja teisėtus, sąžiningus ir skaidrius būdus;
   • laikosi nustatytų, aiškiai apibrėžtų bei teisėtų tikslų, išskyrus kiek tai leidžia teisės aktai;
   • imasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ir išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisyti, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
   • vadovaujasi laikymo reikalavimų, kad Lankytojo tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi;
   • neteikia Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešina jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje arba teisės aktų nustatytais atvejais;
  • Administratorius savo vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba deda visas protingas pastangas užtikrinti, jog Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų. Visi Asmens duomenys ir kita Duomenų subjekto pateikta informacija laikoma konfidencialia. Prieigą prie Asmens duomenų turi tik tie Administratoriaus darbuotojai ir tik tie Asmens duomenų tvarkytojai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms suteikti.
  • Administratorius neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Lankytojo ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Lankytojo žinia, veiksmų ar neveikimo, klaidų, sąmoningo kenkimo, kitokio netinkamo Svetainės naudojimo.
  1. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS
  • Pagrindinis Asmens duomenų tvarkymo tikslas yra suteikti galimybę Lankytojui naudotis Svetaine efektyviai, optimaliai ir pritaikant ją asmeniniams poreikiams, todėl Lankytojų Asmens duomenys yra gaunami, kai Lankytojas informaciją apie save pateikia įsigydamas Prekes ar Paslaugas bei Svetainėje numatyta forma bendraudamas su Administratoriumi. Taip pat Administratoriaus numatytomis priemonėmis (Slapukai).
  • Asmens duomenys, kurie yra Svetainėje renkami ir Administratoriaus tvarkomi:

  Duomenų tipas

  Tikslai ir renkami bei tvarkomi duomenys

  Pagrindas

  Pirkimo – pardavimo duomenys

  Privaloma asmeninė informacija, kuri turi būti pateikta perkant Prekes Svetainejė: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, pristatymo adresas, mokėjimo būdas, mokėjimo informacija.

  Svetainės Pirkimo – pardavimo taisyklės (Sutartis)

  Slapukai

  Lankytojo naudojimosi Svetaine istorija ir kiti duomenys.

  Lankytojo Sutikimas

  Analitiniai duomenys

  Svetainės tinkamo veikimo ir joje teikiamų Paslaugų kokybei užtikrinti: Lankytojo pirkimų istorija; naudojimosi istorija; atsiliepimai apie Prekes; komunikavimo duomenys.

  Lankytojo Sutikimas ir teisėtas interesas

  Bendravimo duomenys

  Aktualios informacijos, pirkimo – pardavimo ir kt. informacijos užtikrinimui būtini duomenys, apimantys: vardą, pavardę, el. pašto adresą, komentarus, susirašinėjimą su Administratoriumi, telefono numerį, IP adresą, pirkinių krepšelio, pirkimų, užsakymų istoriją, mokėjimų istoriją, taip pat ir papildomi Asmens duomenys, atsižvelgiant į Lankytojo pasirinktas Svetainės Paslaugas

  Svetainės Naudojimosi taisyklės (Sutartis)

  Rinkodaros duomenys

  Naujienų Svetainėje dėl paskelbtų akcijų bei nuolaidų,  ir sklaidos užtikrinimui būtini duomenys, apimantys: vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, pirkimų istoriją.

  Lankytojo Sutikimas

  Individualizuoti rinkodaros duomenys

  Naujienų Svetainėje dėl akcijų paviešinimo ir sklaidos užtikrinimui būtini duomenys, apimantys: vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, pirkimų istoriją, mokėjimų istoriją, krepšelio istoriją.

  Lankytojo Sutikimas

  • RINKODAROS PRANEŠIMAI 
  • Lankytojo Sutikimo pagrindu elektroniniu paštu, skambinant nurodytais telefono ryšio numeriais teikiami rinkodaros pranešimai, tikslu supažindinti su Svetainės naujienomis, įskaitant akcijas ir taikomas nuolaidas.
  • Lankytojui suteikiama teisė bet kuriuo metu atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų, pateikiant Prašymą Svetainėje nurodytais kontaktais. Tiesioginės rinkodaros atsisakymas nepanaikina Administratoriaus teisės siųsti Lankytojui pranešimus, siekiant įgyvendinti Lankytojo Užsakymus.
  1. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS
  • Adminitratorius vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Lankytojo Svetainėje pateikiami Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei, kad Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų teisės aktų reikalavimus. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.
  • Lankytojo Asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina įvykdyti Lankytojo pasirinktas ir užsakytas Svetainėje siūlomas Paslaugas ir ne ilgiau, nei nustato galiojantys teisės aktai. Asmens duomenys, kurie tvarkomi, esant Sutikimui, saugomi iki Sutikimo panaikinimo.
  • Administratorius siekia ir deda pastangas nesaugoti pasenusių, neaktualių Asmens duomenų, todėl juos atnaujinus yra saugoma tik aktuali informacija. 

  1. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS
  • Lankytojo Asmens duomenys gali būti perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda Administratoriui vykdyti ir administruoti Svetainę bei joje numatytų Paslaugų kokybišką suteikimą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos ir jų administravimo tiekėjai, duomenų centrų, debesijos paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų, apskaitos paslaugų teikėjai, teisės ir finansų konsultantai, konkretaus užsakymo vykdymo tikslu pasitelkti partneriai (siuntų pristatymo tarnyba, mokėjimo administravimo paslaugą teikiantis subjektas ir pan.).
  • Kiekvienu atveju trečiajam asmeniui perduodama tiek Asmens duomenų, kiek jų yra būtina konkrečiai užsakytai paslaugai atlikti. Šie asmenys prisiima atsakomybę už teisės aktų, reglamentuojančių Asmens duomenų tvarkymą, tinkamą įgyvendinimą.
  • Siekiant teisėtų interesų patenkinimo, Asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugos institucijoms, ar asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti Administratoriaus teises ir interesus, pateikti ir ginti teisinius reikalavimus.
  1. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS
  • Lankytojas, kaip Duomenų subjektas, turi šias teises:
   • žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
   • susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
   • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Asmens duomenis (teisė ištaisyti);
   • reikalauti sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
   • reikalauti, kad Administratorius apribotų Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių („teisė apriboti“);
   • į duomenų perkėlimą (teisė perkelti). Ši teisė įgyvendinama tik tuo atveju, jei egzistuoja jos įgyvendinimo pagrindai ir tinkamos techninės priemonės, užtikrinančios, kad perkeliant prašomus Asmens duomenis kitų asmenų duomenims nebus sukeltas saugumo pažeidimo pavojus;
   • Nesutikti, kad būtų tvarkomi Asmens duomenys, kai jie tvarkomi teisėto Administratoriaus ar trečiosios šalies intereso pagrindu, įskaitant profiliavimą, išskyrus tuos atvejus, kai įtikinamos teisėtos priežastys yra viršesnės už Duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
   • Nesutikti, kad būtų tvarkomi Asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tiksklais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.
  • Siekiant apsaugoti kitų asmenų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, gavęs Prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, Administratorius turi teisę imtis saugumo veiksmų nustatant Lankytojo tapatybę.
  • Lankytojo Prašymas išnagrinėjamas per 1 (vieną) mėnesį nuo Prašymo gavimo dienos. Lankytojo gali būti paprašyta pateikti papildomus dokumentus ar informaciją, reikalingą tinkamai išnagrinėti jo Prašymą. Dėl būtinybės gauti papildomą informaciją, Prašymo nagrinėjimas gali būti pratęstas dar 1 (vienu) papildomu mėnesiu. 
  • Patenkinus Lankytojo Prašymą ir ištrynus Asmens duomenis, paliekamos saugoti tik tos informacijos kopijos, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti Administratoriaus ir kitų trečiųjų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba laikytis bet kokių sutartinių įsipareigojimų tarp Lankytojo ir Administratoriaus.
  • Neapribojant galimybių imtis administracinių arba teisminių teisių gynimo priemonių, Lankytojas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, juridinio asmens kodas 188607912, adresas A. Juozapavičiaus g.6, LT-09310 Vilnius, Lietuva), jeigu Lankytojas mano, kad su juo susijęs Asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant galiojančius duomenų teisinės apsaugos teisės aktus. 

  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  • Ši Privatumo politika gali būti atnaujinama, siekiant ištaisyti klaidas arba išlaikyti nuostatų ir taisyklių aktualumą teisės aktų ar techniniams reikalavimams. Apie visus būsimus Privatumo politikos pakeitimus ir/ar papildymus Lankytojai visuomet informuojami asmeniškai elektroniniu paštu ar pirmą kartą po tokių pakeitimų užsisakydami Svetainėje Prekes ar Paslaugas. Lankytojai laikomi susipažinę su atnaujinta Privatumo politika praėjus 1 darbo dienai nuo jos išsiuntimo elektroniniu paštu momento. Naujausią šios Privatumo politikos versiją visada galima rasti Svetainėje.
  • Lankytojo klausimai, susiję su šios Privatumo politikos nuostatomis, taip pat užklausos priimami Svetainėje nurodytais kontaktais.