INTERNETO SVETAINĖS NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS
Šios naudojimosi taisyklės apibrėžia ir nustato interneto svetainės www.kosmetologedg.lt naudojimo sąlygas ir tvarką, turinio naudojimo teises,  bei lankytojų ir administratoriaus teises, pareigas ir atsakomybę. Naudojimosi taisyklės yra privalomos.

 • SĄVOKOS
 • Administratorius – MB Kosmetologė DG, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė, juridinio asmens kodas: 305736984, registracijos adresas: Kazio Bizausko g. 15C, LT-11317 Vilnius, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

  • Lankytojas – Svetainės naudotojas.
  • Turinys – vaizdinė, grafinė, garsinė, tekstinė informacija, kuri yra patalpinta Svetainėje.
  • Naršyklė – programinė įranga, skirta atvaizduoti internetines Svetaines žiniatinklyje.
  • Naudojimosi taisyklės – juridiškai privalomas naudojimosi Svetaine sąlygų, teisių ir pareigų rinkinys.
  • Naudojimasis Svetaine – visų ir bet kokių veiksmų atlikimas Lankytojui prisijungus prie Svetainės elektroninių ryšių tinklais Naršyklės pagalba.
  • Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas). 
  • Paslaugos – funkcijos, sprendiniai, instrumentai, kuriuos Lankytojas gali atlikti Svetainėje, įskaitant naršymą (Svetainės turinio žiūrėjimas, skaitymas), Paskyros sukūrimą, Prekių pirkimą, komentarų rašymą ir t.t.
  • Paskyra – registracijos rezultatas, ko pasekoje sukuriama Asmens duomenis ir naudojimosi istoriją sauganti sąskaita (Prieiga).
  • Privatumo politika – dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės. 
  • Prekių krepšelis – Prekių, kurios pasirenkamos ir patalpinamos krepšelyje, sąrašas.
  • Kitos Naudojimosi taisyklėse naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos kitose Svetainėje paskelbtose tvarkose ir taisyklėse.

 • BENDROSIOS NUOSTATOS
  • Svetainės Lankytojas patvirtina savo sutikimą su šiomis Naudojimosi taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis paspausdamas „Sutinku su Naudojimosi taisyklėmis“. 
  • Lankytojas besąlygiškai sutinka su visomis Naudojimosi taisyklių nuostatomis ir neatšaukiamai sutinka, jog Administratorius valdytų ir tvarkytų Lankytojo duomenis, įskaitant Asmens duomenis, ir naudotų juos užtikrinti Svetainės tinkamą veikimą, tame tarpe tiesioginės rinkodaros, statistikos tikslais. Lankytojams, kurie nesutinka su bent viena iš Naudojimosi taisyklių nuostatų, rekomenduojama Svetaine nesinaudoti.
  • Administratorius garantuoja, kad visos Svetainėje teikiamos Paslaugos yra teisėtos ir atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nuostatas.
  • Administratorius negarantuoja, kad Svetainė bus prieinama be sutrikimų.
  • Šios Naudojimosi taisyklės neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios vartotojų teises, kurias nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.

 • NAUDOJIMASIS SVETAINE www.kosmetologedg.lt
  • Naudojimasis Svetaine ir joje numatytomis Paslaugomis yra atviras ir prieinamas visiems Lankytojams.
  • Jei Lankytojas užfiksuoja ar įtaria, kad jo prisijungimo duomenys, slaptažodis ar kitos saugumo priemonės buvo prarastos, pavogtos, neteisėtai pasisavintos ar buvo panaudotos be Lankytojo žinios, turi pasikeisti prisijungimo slaptažodį ir nedelsiant informuoti Administratorių.
  • Atskirų Svetainėje teikiamų Paslaugų naudojimosi sąlygos gali būti apibrėžtos atskirose tvarkose ir taisyklėse, kurias galima rasti Svetainėje.

 • LANKYTOJO IR ADMINISTRATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS
 • Lankytojas turi teises, nepažeisdamas šių Naudojimosi taisyklių lankytis Svetainėje, užsakyti joje teikiamas Paslaugas bei naudoti kitas Svetainėje siūlomas funkcijas. 

  Lankytojas įsipareigoja:

  • Lankytis ir naudotis Svetaine griežtai laikydamasis šių Naudojimosi taisyklių bei kitų tvarkų ir taisyklių;
  • Nenaudoti Svetainės lankymo metu gautos informacijos neteisėtiems veiksmams atlikti;
  • Nekaupti iš Svetainės gautos informacijos, nesisteminti informacijos į jokias duomenų bazes, tikslu informaciją parduoti ar viešai platinti tretiesiems asmenims;
  • Svetaine naudotis tik tokiu būdu, kuris negali sukelti pavojaus Svetainės tinkamam veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine;
  • Elgtis saugiai ir saugoti svarbią informaciją ir bet kokiu būdu nepasikliauti nenutrūkstamu ir sklandžiu Svetainės veikimu. 

  Administratorius turi teisę:

  • Keisti Svetainės Turinio, Paslaugų asortimentą, formą ir kainas;
  • Keisti šias Naudojimosi taisykles;
  • Pagal poreikį perleisti savo teises ir pareigas, susijusias su šiose Taisyklėse nurodytų tikslų vykdymu, kylančias iš Naudojimosi taisyklių ir Svetainės administravimo tretiesiems asmenims be Lankytojo sutikimo;
  • Be įspėjimo Lankytojui apriboti galimybę naudotis arba visiškai neleisti naudotis Svetaine.

  Administratorius įsipareigoja:

  • Administruoti Svetainę ir sudaryti sąžiningiems Lankytojams galimybę naudotis Svetaine bei jos Paslaugomis;
  • Dėti visas pastangas nepertraukiamam Svetainės darbui užtikrinti;
  • Iš Lankytojo gautus ir apie Lankytoją savarankiškai surinktus duomenis laikyti saugiai ir nenaudoti jų neteisėtiems veiksmams atlikti, taip pat nesudaryti sąlygų tretiesiems asmenims jais pasinaudoti, nebent to reikalaujama pagal LR įstatymus.

 • INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS
  • Administratorius yra visų teisių į Svetainę ir jos Turinį savininkas ir turi išimtinę teisę į disponavimą jais. Visi Svetainėje pozicionuojami prekiniai ar paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan., yra Administratoriaus nuosavybė arba Administratorius turi prekių ir paslaugų savininkų sutikimus ir suteiktas teises jais naudotis.
  • Bet koks Svetainės Turinio, dizaino kopijavimas ir/ar naudojimas be raštiško Administratoriaus sutikimo, pažeidžiant Naudojimosi taisykles, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, užtraukiantis atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
  • Jei Svetainėje pateikiamos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tokiu atveju Administratorius negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Administratorius nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.
  • Svetainėje yra arba gali būti turinio, kuris priklauso arba kuriuo naudotis Administratoriui yra suteikta teisė jo savininkų. Todėl kopijuoti, platinti ar viešai skelbti ir kitaip naudoti tokį turinį be išankstinio rašytinio Administratoriaus sutikimo griežtai draudžiama.

 • ATSAKOMYBĖ
  • Administratorius atsako už savo įsipareigojimų, nustatytų šiose Naudojimosi taisyklėse ir galiojančiuose teisės aktuose tinkamą vykdymą.
  • Administratorius neatsako už jokius Svetainės veiklos sutrikimus, kurie nebuvo tyčia įtakoti ar nulemti Administratoriaus neveikimo.
  • Lankytojas atsako už savo įsipareigojimų, nustatytų šiose Naudojimosi taisyklėse ir galiojančiuose teisės aktuose tinkamą vykdymą.
  • Administratorius nėra atsakingas už jokius Lankytojo tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius nuostolius, negautą pelną ar patirtus kitokio pobūdžio trikdžius dėl naudojimosi ar negalėjimo naudotis Svetaine.

 • BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  • Svetainės veikla reguliuojama Lietuvos Respublikos įstatymų. Bet kokie ginčai, kilę dėl Svetainės ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, ir jei nesutarimai taikiai neišsprendžiami, tolimesnis procesas vyksta Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Sutartinis teismingumas nustatomas pagal Administratoriaus buveinę.
  • Visi pranešimai ir/ar skundai Administratoriui turi būti teikiami Svetainėje nurodytais kontaktais arba užpildant specialias Svetainėje esančias formas.
  • Administratorius turi neatšaukiamą teisę peržiūrėti (t.y. keisti, taisyti, papildyti, atšaukti, anuliuoti) Naudojimosi taisykles savo nuožiūra ir be išankstinio Lankytojų įspėjimo, tačiau yra saistomas pareigos pranešti apie Naudojimosi taisyklių pakeitimus. Pakeista Naudojimosi taisyklių redakcija, ar bet kokia jos dalis, yra laikoma galiojančia nuo paskelbimo Svetainėje momento. Administratorius negali būti laikomas atsakingu už Lankytojų arba trečiosios šalies patirtą žalą ar neigiamas pasekmes dėl nežinojimo apie Naudojimosi taisyklių pakeitimus.
  • Šios Naudojimosi taisyklės galioja naudojantis Svetaine. Taikoma ta Naudojimosi taisyklių versija, kuri galios konkrečiu naudojimosi Svetaine metu. Jei bet kuri Naudojimosi taisyklių nuostata bet kuriame teisme arba teisinėje institucijoje pripažįstama kaip negaliojanti, neįvykdoma arba neteisėta, likusios nuostatos lieka galioti. 

   

 • SĄVOKOS
  • Pardavėjas – MB KOSMETOLOGĖ DG,  juridinio asmens kodas: 305736984, registracijos adresas: Kazio Bizausko g. 15C, LT-11317 Vilnius,  apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
  • Parduotuvė – elektroninė parduotuvė, esanti adresu: www.kosmetologedg.lt
  • Pirkėjas – bet kuris  fizinis asmuo.
  • Prekės – Parduotuvėje parduodami daiktai ar daiktų rinkiniai.
  • Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
  • Sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo pagal Prekių pirkimo – pardavimo Parduotuvėje taisykles sudaryta Sutartis.
  • Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti.
  • Taisyklės – šios „Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.kosmetologedg.lt taisyklės“.
  • Prekių krepšelis – Prekių, kurios pasirenkamos ir patalpinamos krepšelyje, sąrašas.
  • Užsakymas – Prekių krepšelio formavimas ir pateikimas Pardavėjui.
  • Privatumo politika – dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės.
  • Kitos Taisyklėse naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos kitose Svetainėje paskelbtose tvarkose ir taisyklėse.

   

 • BENDROSIOS NUOSTATOS
  • Šios Taisyklės yra skirtos suteikti informaciją apie Pardavėją bei išdėstyti Pirkėjams, siekiantiems įsigyti Parduotuvėje parduodamas Prekes, pirkimo – pardavimo sąlygas.
  • Pirkėjas, Užsakymo metu pažymėjęs varnelę prie „Susipažinau ir sutinku su Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje taisyklėmis“, patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino ir supranta, kad jos Šalims yra privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo tvarka, atsakomybė bei kitos su Prekių pirkimu – pardavimu Parduotuvėje susijusios sąlygos.
  • Pardavėjas teikia Prekes tik asmeniniam naudojimui. Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti įsigytų Prekių komerciniais, verslo ar perpardavimo tikslais. 
  • Užsakymo metu Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes Parduotuvėje.
  • Tuo atveju, kai Pirkėjas ne perskaitė ir (ar) perskaitęs jų nesuprato arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti Prekių, o jei tai vis vien atlieka, bet kokios vėliau atsirasiančios pretenzijos Pardavėjo atžvilgiu yra negalimos.
  • Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie tai pranešama Parduotuvėje, bei Užsakymo atlikimo po naujos Taisyklių redakcijos patvirtinimo metu. 

   

 • PREKIŲ UŽSAKYMAS, SUTARTIES SUDARYMAS
  • Parduotuvėje Pirkėjas Prekes pirkti gali 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.
  • Jei Pirkėjo užsakytos Prekės Pardavėjo sandėlyje nebelieka, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis ir tik esant susitarimui Prekės pristatymas nukeltas vėlesniam laikotarpiui. Kitu atveju Užsakymas anuliuojamas ir Pirkėjui grąžinami sumokėti pinigai. 
  • Pardavėjas įsipareigoja nuo Užsakymo vykdymo nutraukimo momento per 14 (keturiolika) dienų grąžinti Pirkėjo sumokėtą pinigų sumą.
  • Prekės Parduotuvėje užsakomos pageidaujamas įsigyti Prekes patalpinant į Prekių krepšelį ir užpildant Užsakymo formą. Užsakymo formoje esančiuose informacijos laukeliuose privaloma nurodyti Pirkėjo Asmens duomenis, būtinus tinkamam Prekių užsakymo ir Sutarties įvykdymui.
  • Kai Pirkėjas, išsirinkęs norimą Prekę ir suformavęs Prekių krepšelį, įvykdo visus Užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir Sutartis.
  • Pirkėjui pateiktus ir apmokėjus Užsakymą – jam išsiunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis Užsakymo gavimą.
  • Tuo atveju, jei Pardavėjas neturi galimybės parduoti Prekę dėl priežasčių, susijusių su tuo, kad Prekės nėra sandėlyje ir (arba) Prekė nebėra parduodama ar dėl netikslios informacijos pateikimo Parduotuvėje dėl Prekės kainos, kiekio, Pardavėjas nedelsiant informuoja Pirkėją ir Užsakymo vykdymas nutraukiamas. Pardavėjas įsipareigoja nuo Užsakymo vykdymo nutraukimo momento per 14 (keturiolika) dienų grąžinti Pirkėjo sumokėtą pinigų sumą.
  • Sudarydamas Sutartį Pirkėjas sutinka, kad jo nurodytu elektroninio pašto adresu (ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas) nuo Prekių pristatymo Pirkėjui momento būtų atsiunčiama Užsakymo elektroninė PVM sąskaita – faktūra. 
  • Parduotuvėje nustatyta Užsakymo pateikimo tvarka leidžia Pirkėjui taisyti ir koreguoti Užsakymo duomenis, prieš pateikiant galutinį Užsakymą.
  • Iškilus neaiškumams dėl Užsakyme pateiktos informacijos, Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais kontaktais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju ir visų reikšmingų aplinkybių išsiaiškinimo momento. Pirkėjo Užsakymas gali būti anuliuojamas, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju ar Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos, ar nepateikia Pardavėjui sutikimo dėl jo Asmens duomenų tvarkymo.
  • Kiekvienas Pirkėjo Užsakymas (įvykdytas ar neįvykdytas) saugomas Parduotuvės duomenų bazėje Pardavėjo nustatyta tvarka.

   

  1. PIRKĖJO TEISĖS
  • Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes Parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  • Pirkėjas turi teisę atsisakyti Užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  • Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka. Teisė atsisakyti sudarytos Sutarties netaikoma juridiniams asmenims ir jų įgaliotiems atstovams. 
  • Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas Prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  • Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

   

  1. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
  • Pirkėjas Užsakymo metu įsipareigoja pateikti teisingą jį identifikuojančią ir Užsakymui tinkamai įvykdyti būtiną informaciją.
  • Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis Parduotuve ir jos teikiamomis funkcijomis, nekenkti jos darbui, stabiliam veikimui. Pirkėjas, naudodamasis Parduotuve privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
  • Pirkėjas privalo sumokėti Prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus ir priimti užsakytas Prekes.
  • Nepaisant įsipareigojimų ir pareigų, numatytų kituose Taisyklių punktuose, Pirkėjas įsipareigoja, prieš pradėdamas naudoti Prekę apžiūrėti ją ir įsitikinti, kad gauta Prekė yra ta, kurią Pirkėjas užsakė.
  1. PARDAVĖJO TEISĖS
  • Jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę teikti Užsakymus dėl Prekių įsigijimo.
  • Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų Parduotuvės funkcijų veikimą ar dalį jų.
  • Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti Parduotuvės veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų Užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji Užsakymai nėra priimami.
  • Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų Prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo Užsakymas. Tokiu atveju sumos dydis bus nurodomas Parduotuvėje.
  • Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo Užsakymą, jeigu Pirkėjas, nesumoka už Prekes per 3 (tris) darbo dienas.
  • Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
  1. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
  • Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai ir sklandžiai įsigyti pageidaujamas Prekes.
  • Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai Parduotuvėje suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2287 str.
  • Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo teisę į privatumą, į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Užsakymo formoje ir neperleisti jos tretiesiems asmenims.
  • Iki Užsakymo pateikimo informuoti Pirkėją apie Užsakymo įvykdymui reikšmingų Parduotuvės funkcijų sustabdymą ar nutraukimą. 
  • Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui jo užsakytas Prekes.
  • Jei Pardavėjas dėl svarbių priežasčių negali pristatyti Pirkėjui Užsakymo ir/ar konkrečios Prekės, jis įsipareigoja siūlyti Pirkėjui analogišką ar savo savybėmis kiek įmanoma panašesnę Prekę ar jų rinkinį. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką Prekę ar jų rinkinį Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, jeigu buvo išankstinis apmokėjimas ir grąžinti pinigus. 
  • Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

   

  1. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI
  • Prekių kainos Parduotuvės suformuotame Užsakyme nurodomos eurais, įskaitant galiojantį PVM dydį bei kitus mokesčius, jeigu tokie būtų taikomi.
  • Pirkėjas, pateikdamas Užsakymą Parduotuvėje, gali pasirinkti vieną iš apmokėjimo būdų nurodytų prekių krepšelyje. 
  • Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad Prekių pirkimo PVM sąskaitos – faktūros, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo Užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip 5 (penkias) darbo dienas po Užsakymo įvykdymo. PVM Sąskaitose – faktūrose nurodomos pasirinktos Prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė Prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.
  • Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino Užsakymą, keistis gali tik išimtiniais atvejais, kai Prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ištaisymo ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei Pirkėjas nesutinka įsigyti Prekių nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti Užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 1 darbo dieną. Anuliavus Užsakymą Pardavėjas įsipareigoja nuo Užsakymo vykdymo nutraukimo momento per 14 (keturiolika) dienų grąžinti Pirkėjo sumokėtą pinigų sumą.

   

  1. PREKIŲ PRISTATYMAS
  • Prekės pristatomos tik Lietuvos Respublikoje. Esant individualiam Užsakymui, Prekės gali būti pristatytos į kitas šalis, aptarus visas pristatymo sąlygas. Galimi Prekių pristatymo Pirkėjui būdai yra pateikiami Parduotuvėje Užsakymo formoje nurodžius pristatymo adresą.
  • Prekių pristatymo paslauga yra mokama. Prekių pristatymo kainos yra nurodomos suformuojant Užsakymą.
  • Prekės Pirkėjui pristatomos per siuntos vežėjo ir Pardavėjo individualiai susitartą terminą. Apie tikslią Prekių pristatymo datą ir laiko intervalą Pirkėjas informuojamas elektroniniu paštu. Siuntos vežėjas gali susitarti su Pirkėju individualiai dėl Prekių pristatymo. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, Prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo Pardavėjo deklaruoto preliminaraus pristatymo termino, taip pat ir Pirkėjo su siuntos vežėju individualiai sutartos.
  • Prekių pristatymo metu Pirkėjui Prekė perduodama įteikiant PVM sąskaitą – faktūrą (važtaraštį) ar kitą siuntos perdavimą – priėmimą žymintį dokumentą.
  • Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais Prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
  • Paruošus Užsakymą, Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui elektroninį laišką, informuojančią, kad Prekės išsiųstos Pirkėjui.
  • Užsakydamas Prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš Prekių pateikimo būdų. 
  • Pirkėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekių pristatymo momento nepareiškus Pardavėjui pretenzijų, laikoma, kad Prekių pakuotės yra tinkamos, Prekių kiekis ir kokybė atitinka Taisyklių sąlygas.
  • Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai Prekė perduota Pirkėjui.
  • Jei Pirkėjas neatsiima Prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už Prekes ir jų pristatymą, Pardavėjo atstovai susisiekia su Pirkėju dėl kito Prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima Prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios Prekės grąžinamos Pardavėjui, Užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžinami už Prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus, Prekių pristatymo mokestį.
  • Jei Pirkėjas neatsiima Prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas nebuvo sumokėjęs už Prekes, tokios Prekės grąžinamos Pardavėjui, o Užsakymas anuliuojamas.

   

  1. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS
  • Visų Parduotuvėje parduodamų Prekių savybės nurodomos prie kiekvienos Prekės esančiame aprašyme.
  • Pardavėjo siūlomos įsigyti Prekės yra tinkamos kokybės, t. y. Prekių savybės atitinka Prekės aprašymą. Prekė atitinka Taisykles, jei:
   • Prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir Prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas tą Prekę Parduotuvėje;
   • Prekė tinka naudoti tam, kam tokios rūšies Prekės paprastai naudojamos;
   • Prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio Prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal Prekės pobūdį ir gamintojo, jo atstovo ar Pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir Prekių ženklinimą, dėl Prekių konkrečių savybių.
  • Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje esančios Prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus Prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo Prekių naudojimo techninių priežasčių. 
  • Pardavėjas skirtingoms Prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių Prekių aprašymuose ar kartu su Prekės pirkimo sąskaita – faktūra, kuri gali būti laikoma garantiniu lapu.
  • Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės Prekę, jiems nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.
  • Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių Prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias Prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis Prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
  • Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis šiose Taisyklėse įtvirtinta tvarka ir atsižvelgiant į taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
  1. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES, PREKIŲ GRĄŽINIMO IR KEITIMO TVARKA
  • Pirkėjas – fizinis asmuo turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta LR Civilinio kodekso 6.22811 str., išlaidų, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų terminą atsisakyti sudarytos Sutarties, išskyrus LR Civilinio kodekso 6.22810 str. 2 d. numatytas išimtis. 
  • Jeigu Pirkėjas atsisakė Sutarties, kol Prekės dar nebuvo jam pristatyta, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip Užsakymo atmetimą ir atitinkamai informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu, o Pirkėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžinami už Prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus. 
  • Pirkėjo teisė atsisakyti Sutarties netaikoma šiais atvejais: kai Pirkėjas įsigijo Mažmeninės prekybos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-06-11 nutarimo Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 17.2. p. nurodytas Prekes; kai Pardavėjo pareigos pagal Sutartį yra visiškai įvykdytos, ir buvo gautas Pirkėjo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti Sutarties, kai Pardavėjas visiškai įvykdys sutartį.
  • Pirkėjas, norintis grąžinti Prekę, turi pateikti aiškų savo Prašymą elektroninio pašto adresu el. paštu info@kosmetologedg.lt
  • Grąžinant Prekes būtina pateikti jų įsigijimą patvirtinančio dokumento (PVM sąskaitos – faktūros) kopiją.
  • Pirkėjui grąžinant Prekes po Sutarties nutraukimo, būtina laikytis šių sąlygų:
   • Grąžinti nepanaudotą Prekę;
   • Grąžinti nesugadintą Prekę;
   • Prekę grąžinti tik originalioje ir nepažeistoje pakuotėje su nenuimtomis etiketėmis, išskyrus pakuotės išvaizdos pakitimus, kurie buvo būtini norint apžiūrėti Prekę;
   • Grąžinti Prekes tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gautos.
  • Pardavėjas elektroniniu paštu per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų informuoja Pirkėją apie tai, ar jo grąžinta Prekė atitiko išvardintas sąlygas.
  • Pardavėjas, gavęs Pirkėjo Prašymą, privalo nedelsdamas patvirtinti, kad jį gavo. Pareiga įrodyti, kad laikėsi reikalavimų dėl Sutarties atsisakymo, tenka Pirkėjui.
  • Pasinaudoti Sutarties atsisakymo teise 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų terminas apskaičiuojamas, kai sudaroma Sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus siuntos vežėją, gauna užsakytą Prekę;
  • Tais atvejais, kai Pirkėjas grąžina tik vieną ar kelias, bet ne visas pristatytas Prekes, Prekių pristatymo išlaidos jam nėra grąžinamos, jei pristatymo suma nepriklauso nuo pristatytų Prekių kiekio, vertės ar kitų savybių. Tais atvejais, kai pristatymo suma priklauso nuo pristatytų Prekių kiekio, vertės ar kitų savybių, Pirkėjui grąžinama ta pristatymo mokesčio dalis, kuria padidėjo pristatymo mokestis lyginant su ta, kurią Pirkėjas būtų turėjęs sumokėti neužsisakęs grąžinamos Prekės.  
  • Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol Prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas nepateikia įrodymų, kad Prekės yra išsiųstos Pardavėjui. Apie tai, kad Pardavėjas gavo grąžinamas Prekes, Pirkėjas yra informuojamas elektroniniu laišku.
  • Pirkėjui įsigijus Mažmeninės prekybos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-06-11 nutarimo Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 17.2. p. nurodytas Prekes Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą tinkamos kokybės Prekę analogiškomis Prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl Civilinio kodekso 6.362 str. nurodytų priežasčių gali būti tenkinamas tik tada, kai Pardavėjas sutinka.
  • Jei Pirkėjas Parduotuvėje įsigijo Prekių rinkinį, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą Prekių rinkinį, t.y. Pirkėjas grąžinimo teisėmis gali naudotis tik visų Prekių rinkinyje esančių Prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai viena iš Prekių rinkinyje esančių Prekių neatitinka Taisyklių numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą Prekių rinkinį.
  • Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės Prekę ir apie tai buvo pažymėjęs Prekės perdavimo – priėmimo dokumente arba Prekės netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo Prekės įsigijimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti Prekę ir savo pasirinkimu reikalauti:
   • kad Prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės Preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
   • grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti Sutarties, kai netinkamos kokybės Prekės pardavimas yra esminis Sutarties pažeidimas.
  • Pirkėjui norint grąžinti Prekę, būtina laikytis šių sąlygų:
   • pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu info@kosmetologedg.lt, privalomai nurodant grąžinamą Prekę; 
   • pateikti Prekės įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas).
  • Teise grąžinti netinkamos kokybės Prekę Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekės perdavimo jam dienos.
  • Pirkėjas turi sumokėti už Prekės pristatymo išlaidas bei Prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad Prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi atlyginti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis. 
  • Sumokėti pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės Prekę, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. 
  • Negrąžinami pinigai už tą Prekę, kuri tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadinta (paveikta ch. medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t. t.), arba jeigu buvo pažeistos Prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba Prekė naudota netinkamai ar ne pagal paskirtį.
  • Atskiros netinkamos kokybės Prekės grąžinimo taisyklės gali būti numatytos su jomis pateikiamuose garantijose.
  • Jei Pirkėjui buvo pristatyta ne ta Prekė, kurią Pirkėjas užsisakė, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją elektroniniu paštu info@kosmetologedg.lt. Paaiškėjus, kad Pirkėjui iš tiesų buvo pristatyta ne ta Prekė, Pardavėjas įsipareigoja savo sąskaita pasiimti tokią Prekę iš Pirkėjo ir ją pakeisti tinkama. Tuo atveju, kai Pardavėjas sandėlyje neturi konkrečios Prekės, jis per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžina už Prekes sumokėtus pinigus.
  • Visais aukščiau Taisyklių numatytais atvejais, grąžindamas Prekę Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti Prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins pinigų, sumokėtų už Prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo atgal metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.

     

  1. ATSAKOMYBĖ
  • Pirkėjas atsako už Užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl Užsakymo formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
  • Pirkėjas atsako už savo veiksmus pateikiant Užsakymą įsigyti Prekes.
  • Tuo atveju, jeigu Pardavėjas pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, jis yra atsakingas už Pirkėjo patirtą žalą ar nuostolius, kurie yra šių Taisyklių nuostatų pažeidimo pasekmė. Žala arba nuostoliai laikomi numatytais, jeigu jie yra akivaizdi Pardavėjo pažeidimo pasekmė arba, jeigu tokią žalą ar nuostolius Pardavėjas ir Pirkėjas suvokė, sudarydami Sutartį.
  • Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  • Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su Parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.
  • Pardavėjas neatsako už interneto ryšio, elektroninio pašto paslaugų teikėjo tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna elektroninių laiškų ar kitokių pranešimų iš Pardavėjo.
  • Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo atveju kaltoji Šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius, t.y. jos turėtas išlaidas dėl kaltosios Šalies veiksmų.
  1. NUOLAIDOS IR AKCIJOS
  • Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas, taikyti nuolaidas Prekėms.
  • Išsami informacija, susijusi su nuolaidomis ir akcijomis, yra pateikiama Parduotuvėje, vykdant konkrečią akciją ar taikant nuolaidas.
  • Kai Pirkėjas įsigijo Prekę, kurią perkant Pardavėjas suteikia tam tikrą nuolaidą ar dovaną ir Pirkėjas pasinaudoja Prekės grąžinimo teise (jei tokia numatyta pagal Taisykles), Pirkėjui yra grąžinama tik už Prekę realiai sumokėta suma.
  • Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar nuolaidų taikymo sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų ar nuolaidų sąlygų tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja nuo jų paskelbimo momento.
  1. DOVANŲ KUPONAI
  • Pirkėjas, įsigydamas Dovanų kuponą, sutinka su Taisyklėse pateikiamomis Dovanų kupono naudojimo sąlygomis ir tvarka. Pirkėjas, įsigijęs Dovanų kuponą ir vėliau perleisdamas jį kitam asmeniui, įsipareigoja informuoti jį (būsimąjį Dovanų kupono turėtoją) apie šias sąlygas ir taisykles.
  • Parduotuvė, vadovaudamasi šiose Taisyklėse paskelbtomis nuostatomis, įsipareigoja parduoti Prekes Dovanų kupono turėtojui Dovanų kupone nurodyto laikotarpio ir sumos ribose.
  • Dovanų kuponas ir ant jo esantis unikalus kodas traktuojami, kaip dokumentai, patvirtinantys apie gautą išankstinį apmokėjimą už ateityje Parduotuvės parduotas Prekes Dovanų kupono turėtojui.
  • Dovanų kuponą galima įsigyti Parduotuvėje.
  • Gavęs apmokėjimą už Dovanų kuponą, Pardavėjas jį pateikia Pirkėjui jo nurodytu el. paštu. Taip pat Dovanų kuponas gali būti siunčiamas Pirkėjo nurodytiems tretiesiems asmenims.
  • Dovanų kuponas nėra grąžinamas ar keičiamas į pinigus.
  • Dovanų kuponą galima panaudoti tik vieną kartą. 
  • Dovanų kupono vertė yra nurodyta ant paties kupono ir nėra skaidoma.
  • Už įsigyto Dovanų kupono duomenų saugumą atsako Dovanų Kuponą įsigijęs asmuo.
  • Už Dovanų kuponui išduoti reikalingų duomenų teisingumą atsako Pirkėjas.
  • Už Dovanų kuponą įsigytų Prekių grąžinimas vykdomas pagal šioje Taisyklėse nustatytą tvarką.

   

  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  • Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  • Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  Prašymus ar skundus dėl Parduotuvėje įsigytos Prekės Pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas: Vilniaus g. 25, Vilnius, www.vvtat.lt.